දන්ත ධාතු කියන්නේ ඌරු දතක්. ලලාට ධාතුව සිප්පිකටු – සමන්තබද්‍ර

අද වන විට බෞද්ධයන් දන්ත ධාතූන් යයි කියමින් ඌරු දතකටත්, ලලාට ධාතුව යයි කියා සිප්පි කටුවකටත් වදිමින් සිටින බව

සිරි සදහම් ආශ‍්‍රමාධිපති සමන්තබද්‍ර හිමියො පවසති. ධාතු කරඬු වැද වැද ඉදීමෙන් සිදුවන්නේ මළ පෙරේතයින්

samantha badra

samantha badra

වී ඉපදීම බවත් පවසන උන් වහන්සේ බෞද්ධයා ගමන් කරමින් සිටින්නේ නියම ආර්‍ය මාර්ගයේ නොවන බවද සමන්තබද්‍ර වහන්සේ කියා සිටිති.

samantha badra

samantha badra statue

කෙසේ වෙතත් වැදගත් වන්නේ අපහාස උපහාස ලබමින් හෝ විමුක්තිය ලබා ගැනීම යයිද  සමන්තබද්‍ර හිමියෝ පෙන්වා දෙති.

Be the first to comment on "දන්ත ධාතු කියන්නේ ඌරු දතක්. ලලාට ධාතුව සිප්පිකටු – සමන්තබද්‍ර"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*